Импресум

РЕЗ
Електронски часопис 
за књижевност и уметност младих
www.casopisrez.blogspot.rs

Издавач
БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Ново Милошево
www.banatskikulturenicentar.blogspot.com
banatskikulturnicentar@gmail.com

За издавача
Радован Влаховић

Главни уредник часописа
Виктор Шкорић

Уредништво
Исидора Бобић
Сенка Влаховић
Ирена Ристић
Виктор Шкорић

Лектура
Исидора Бобић
Ирена Ристић

Ликовно и техничко уређење
Сенка Влаховић

ISSN (Online) 2466-362X

Часопис излази тромесечно.

Позивамо младе ауторе да писане и визуелне радове 
за објављивање шаљу на мејл: rezurednistvo@gmail.com

_____________________________________________________________


CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

82+7


        РЕЗ [Електронски извор] : часопис за књижевност
и уметност младих / главни уредник Виктор Шкорић. –
Онлајн изд. - Електронски часопис. - 2016, бр. 1. –
Ново Милошево : Банатски културни центар, 2016-

Tromesečno. - Način dostupa (URL): http://casopisrez.blogspot.rs/


ISSN 2466-362X = Рез (Online)

COBISS.SR-ID 220719372