Зорица Станојевић – Лалићева мера


 
   
Ивана В. Лалића одликује комуникативна и отворена поезија која непосредно може да ступи у дијалог са читаоцима. Овакво опредељење сам Лалић је означио као став поезије „на да“. Став „на да“ односи се на супростављање нихилистичким и негаторским тенденцијама у стваралаштву које су обавезно праћене и особином херметичности каква је, на пример, поезија Бранка Миљковића, те се одмах у овом опредељењу поетика Ивана В. Лалића директно супроставља поетици поменутог Бранка Миљковића. Став „на да“ може се протумачити и као „[…] повјерење у ријеч и у умјетност, у смисао постојања и писања […]“[1]. Такође, код Лалића не може да се занемари и тежња ка складу, ка мери која неминовно указује на рефлексе из античке традиције. Овоме у прилог говори и наслов Лалићеве збирке „Страсна мера“, која оскиморонским спојем у свом наслову тежи да обједини супротности, да помири опозиције, што и јесте једна од најважнијих особина Лалићеве поетике. На питање шта „мера“ може да означава у књижевном изразу може се дати један од одговора који гласи да је то „[…] контрола преобиља, контрола над језиком“[2].

Сагледавање Лалића у систему других савремених српских песника неминовно, према наведеним особинама Лалићеве поетике, повлачи паралеле ка Јовану Христићу, што се тиче става према античкој традицији, осећању мере, комуникативности поезије.[3] Такође, сродност је присутна и у мотивима попут мора, лета, Медитерана, што се може тумачити као својеврсни омаж обојице ових стваралаца Јовану Дучићу.[4] Ако бисмо пак узели у разматрање и елеменат мита, Лалић се отвара и ка Миодрагу Павловићу, Љубомиру Симовићу, Бранку Миљковићу, као и поменутом Јовану Христићу. Наиме, Лалићев приступ миту, такође, као и све код Лалића, праћен је начелом склада, али, ако бисмо посматрали поменуте ауторе у корелацији са ставовима Елиотове поетике, на исту страну бисмо могли да ставимо Павловића, Симовића, Лалића и Христића, што се тиче елиотовског осећања историје. Мада, треба нагласити да код Павловића имамо реинтерпретацију мита, а код Симовића деградацију, која полако доводи у питања могућност комуникације нашег времена са митом.[5] 

Што се тиче Лалићеве поетике, незаобилазан топос је свакако и Византија, којој је и посвећен читав циклус под називом „О делима љубави или Византија“. Лалић доживљава Византију као везу са традицијом, контакт са коренима европске културе, симбол континуитета.[6] Окретање ка Византији разумљиво је и са тачке гледишта Лалићевог начела мере, јер се сматра да „[…] царевина нестаје у тренутку када је испунила своју (непознату) меру (Подвукла З. С.) […]“[7]. На другој страни, Византија је директан извор антике, може се посматрати „[…] као нама најближе цивилизацијско језгро и као раскрсница преко које води наш легалан пут до старе Грчке […]“[8].

 


Наведени елементи Лалићеве поетике могу се применити и уочити на песми „Тераса II“. Наиме, на почетку песме видљив је мотив зиме, што је нетипично за Лалића, будући да његова поезија обилује мотивима лета. Ова првобитна нетипичност иницира и друге нетипичности попут тврдње лирског субјекта која се односи на одсуство „средишта“: „И неко плаво цвеће коме не знам име, / Као што не знам ни где је средиште“[9]. Овај мотив је један од централних у Лалићевој поетици и повезан је са осећањем склада и мере. Појављује се још, на пример, у песми „Византија VII“, као и у песми „Војислављев врт“. Но, за разлику од лирског субјекта у песми „Тераса II“, у песми „Војислављев врт“ лирски субјекат је оријентисан и постављен у своју сигурну тачку: „Шта се може/ Супроставити убрзању?/ Статичност средишта/ Које се мора изабрати“[10]. Мотив средишта се овде супроставља мотиву убрзања који је у директној вези са протицањем времена, дакле са пролазношћу. Таква мисаона нит може се пратити и у песми „Acqua alta“: „Ја ћу да одем први. Твоје расуло/ Спорије се убрзава, Serenissima“[11]. У овој песми, такође,  исказана је још једном љубав и поштовање према византијском наслеђу, док је према Венецији исказана иронија: „Видим те разједену изметом голубова, краљице, / И мраком што расте из жила твојих вода“[12]. Варијација мотива пролазности ироничне интонације поентирана је цитатношћу са песмом „Santa Maria della Salute“ Лазе Костића: „Купола твоја слеже се у те/ Santa Maria della Salute“[13]. Поред тога, средиште је уско повезано са стабилношћу, са идентитетом, што је уочљиво у песми „Византија VII“.

Необичност која одступа од устаљених мотива Лалићеве поетике наставља се и у мотиву среће, чија наглост, еруптивност, нестабилност и тренутност не одговарају складу, мери који су у корелацији са осећањем спокоја које је, на пример, исказано у песми „Буколика“: „За неко спокојство је доста/ То споро промицање грана које цеди/ Светлост из ваздуха, да процури као сок“[14]. Мотив среће праћен је епитетом „убога“, што потврђује њен ефемеран карактер. Убога срећа је у директној вези са мотивом ветра који изостаје у овој песми. Иначе, мотив ветра има позитивну конотацију у поезији Ивана В. Лалића, на пример, у песми „Војислављев врт“, где се мотив  ветра појављује као вид интертекстуалне везе са Војиславом Илићем и као елеменат који се супроставља пролазности својим сећањем: „Ал ветар памти врт, / памти младицу“[15]. Ово је у потпуној супротности са мотивом вихора који се појављује код Миодрага Павловића и који управо брише сећање и сваки траг својим деструктивним тенденцијама. У „Тераси II“ ветра нема. Његов изостанак повезан је и са стваралачком немоћи лирског субјекта: „Много, ужасно много/ Хтело би, али не може да стане/ У тај један тренутак, који сам покушао,/ Као што рече стари писац, / Да опевам разумно и с љубављу“[16]. Синтагма „стари писац“ директно упућује на Лалићеву склоност цитатности, а епитет „стари“ у комбинацији са начином певања који је одређен као „разумно и с љубављу“, што непобитно упућује на склад и меру, може се слободно преписати идеалима и циљевима античке уметности. Такође, мотив љубави одговара ставу поезије „на да“, као и афинитету према видљивом, што се може запазити у песми „Елегија, или Дунав код Доњег Милановца“: „Видљиво, то је сигурност, и онда када је страшно“[17]. Мотив љубави и видљивог преплићу се и у песми „Римска елегија“: „О љубави је дакле реч, и о савршенству/ Недовршеног, стално што разара се споља, / А обнавља изнутра, да невидљиво нешто/ Видљиво постане опет, али обликом новим/ Изрази своју вест“[18]. „Разумно и с љубављу“ упућује и на помирење супротности, превладавање опозиција, што је Лалић објединио и изразио у метафори врта која је важан структурни чинилац у његовој поетици и маестрално одражава начело мере између природе и цивилизације. Дакле, Лалић, иако у песми „Тераса II“ почиње са нетипичним мотивима за своје песништво, ипак завршава у препознатљивим оквирима и начелима своје поетике.


[1] Јован Делић,  „Лалићев дијалог са савременом српском поезијом: ка експлицитној поетици Ивана В. Лалића“, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, уредио Александар Јовановић, Београд, Институт за књижевност и уметност; Учитељски факултет, 2007, стр. 22.
[2] Исто, стр. 33.
[3]Види: Драган Хамовић, „Иван В. Лалић и Јован Христић у поетичкој паралели“, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, уредио Александар Јовановић, Београд, Институт за књижевност и уметност; Учитељски факултет, 2007, стр. 367-382.
[4] Види: Јован Делић,  „Лалићев дијалог са савременом српском поезијом: ка експлицитној поетици Ивана В. Лалића“, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, уредио Александар Јовановић, Београд, Институт за књижевност и уметност; Учитељски факултет, 2007, стр. 54.

[5] Види: Слободан Владушић, „Третман мита у поезији Миодрага Павловића, Љубомира Симовића и Бранка Миљковића“, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, бр. 42/2, 2013, стр. 543-551.
[6] Види: Бојан Јовић, „Византија и византизам код К. Кавафија, В. Б. Јејтса, И. В. Лалића и Р. Силверберга“, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, уредио Александар Јовановић, Београд, Институт за књижевност и уметност; Учитељски факултет, 2007, стр. 231-263.
[7] Исто, стр. 251-252.
[8] Исто, стр. 252.
[9] Иван В. Лалић, Страсна мера, приредио Александар Јовановић, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, стр. 21.
[10] Исто, стр. 80.
[11] Исто, стр. 85.
[12] Исто.
[13] Исто, стр. 84.
[14] Исто, стр. 62.
[15] Исто, стр. 80.
[16] Исто, стр. 21.
[17] Исто, стр. 45.
[18] Исто, стр. 148.РЕЗ, Број 7, 2018.